STATENSTUKKEN

Pagina opties

Alle officiële stukken in het Parlement noemen we Statenstukken. Het gaat onder meer om ontwerp landsverordeningen, brieven van de regering, schriftelijke vragen en moties, maar ook brieven van organisaties of burgers. De ontwerp landsverordeningen worden door de Staten behandeld. Bij andere stukken wordt door het Parlement bepaald of ze voor kennisgeving kunnen worden aangenomen of dat nadere bespreking wenselijk is.

Landsverordening
In Aruba wordt een wet een landsverordening genoemd. Een landsverordening bevat algemeen verbindende voorschriften en komt tot stand in een gezamenlijk overleg tussen de Staten en de regering. In de Staatsregeling van Aruba en in het Reglement van Orde van de Staten staat beschreven hoe de procedures daarvoor zijn.

Ontwerp landsverordening
Op verzoek van een minister ontwerpen ambtenaren een ontwerp landsverordening. Een landsverordening kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden geheven of verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, wordt een ontwerp landsverordening zorgvuldig bestudeerd en uitgebreid besproken in de Staten voordat het uiteindelijk een landsverordening wordt. Ook leden van de Staten kunnen ontwerp landsverordeningen maken en bij de Staten indienen.

Moties
Een motie is een uitspraak van de Staten. Alle Statenleden kunnen een motie indienen, wanneer zij het woord voeren. Indien de motie wordt aangenomen, geldt zij als een uitspraak van de gehele Staten.

Schriftelijke vragen
Een schriftelijke vraag is een parlementaire vraag die een Statenlid schriftelijk stelt aan één of meer ministers en die ook schriftelijk moet worden beantwoord. Parlementaire vragen zijn één van de middelen die parlementsleden hebben om de regering te controleren.

Amendementen
Een amendement is een voorstel om de tekst van een ontwerp landsverordening te wijzigen of aan te vullen. Alle Statenleden zijn bevoegd wijzigingsvoorstellen in te dienen. Indien een amendement wordt aangenomen, is de wijziging meteen opgenomen in de tekst van de Landsverordening.

Nota van wijziging
Met een nota van wijziging wijzigt de minister de ontwerplandsverordening die bij de Staten aanhangig is. Dit kan gebeuren op verzoek van een lid van de Staten of van een fractie, maar de minister kan ook zelf tot andere inzichten zijn gekomen. Ingrijpende wijzigingen moeten eerst worden voorgelegd aan de Raad van Advies.


Pagina opties